Salgs- og leveringsbetingelser

Flash Light Group – Salgs- og leveringsbetingelser
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer FLASH LIGHT GROUP A/S alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.  

1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for FLASH LIGHT GROUP A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra FLASH LIGHT GROUP A/S, der udtrykkeligt er bindende for FLASH LIGHT GROUP A/S, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er FLASH LIGHT GROUP A/S i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

2. FLASH LIGHT GROUP A/S’s ydelse
FLASH LIGHT GROUP A/S’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og FLASH LIGHT GROUP A/S forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver FLASH LIGHT GROUP A/S’s ejendom og må kun efter skriftlig aftale med FLASH LIGHT GROUP A/S kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister – skriftlige eller elektroniske – er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Levering
Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af FLASH LIGHT GROUP A/S, såfremt dette er skriftligt aftalt.

4. Pris
Prisen gælder ab fabrik eller lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Ordrer under kr. 4.000,00 før moms og afgifter, pålægges et fragtgebyr på kr. 150,00. Der tillægges et fakturagebyr på kr. 50,00, hvis faktura ikke ønskes i elektronisk form. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges FLASH LIGHT GROUP A/S’s omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

5. Betalingsbetingelser
Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har FLASH LIGHT GROUP A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen iht. renteloven samt krav på betaling af rykkergebyrer.

6. Leveringstid
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. FLASH LIGHT GROUP A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder FLASH LIGHT GROUP A/S sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos FLASH LIGHT GROUP A/S i denne anledning opståede omkostninger.

7. Forsinkelse
Forsinkes leverancen væsentligt, og er FLASH LIGHT GROUP A/S ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til FLASH LIGHT GROUP A/S berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af FLASH LIGHT GROUP A/S, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. FLASH LIGHT GROUP A/S påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshavermora
Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er FLASH LIGHT GROUP A/S berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er FLASH LIGHT GROUP A/S – også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

9. Mangler
FLASH LIGHT GROUP A/S’s ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor FLASH LIGHT GROUP A/S indenfor 4 hverdage efter overgivelsen af varen. FLASH LIGHT GROUP A/S udsteder et returnummer og den mangelfulde vare sendes til FLASH LIGHT GROUP A/S med beskrivelse af varens problematik samt kopi af faktura. Varer, som ikke er påført returnummer og faktura modtages ikke retur. Afhjælpning inden for den ovennævnte periode har FLASH LIGHT GROUP A/S ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter FLASH LIGHT GROUP A/S’s valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er FLASH LIGHT GROUP A/S uvedkommende. FLASH LIGHT GROUP A/S’s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af FLASH LIGHT GROUP A/S leverede forskrifter. Så længe FLASH LIGHT GROUP A/S opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

10. Produktansvar
FLASH LIGHT GROUP A/S’s produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt FLASH LIGHT GROUP A/S’s professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde FLASH LIGHT A/S skadesløs i den udstrækning, FLASH LIGHT GROUP A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som FLASH LIGHT GROUP A/S efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. FLASH LIGHT GROUP A/S er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af FLASH LIGHT GROUP A/S. I intet tilfælde er FLASH LIGHT GROUP A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. FLASH LIGHT GROUP A/S og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og FLASH LIGHT GROUP A/S skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15.

11. Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde er FLASH LIGHT GROUP A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. FLASH LIGHT GROUP A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For så vidt angår beregninger m.v. udført af FLASH LIGHT GROUP A/S er FLASH LIGHT GROUP A/S, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via FLASH LIGHT GROUP A/S’s professionelle ansvarsforsikring.

12. Reklamations- & undersøgelsespligt
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. FLASH LIGHT GROUP A/S udsteder et returnummer og den mangelfulde vare sendes til FLASH LIGHT GROUP A/S med beskrivelse af varens problematik samt kopi af faktura. Varer, som ikke er påført returnummer og faktura modtages ikke retur. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække FLASH LIGHT GROUP A/S’s omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som FLASH LIGHT GROUP A/S ikke hæfter for. Køber er ligeledes forpligtet til, indenfor 8 dage, at foretage evt. reklamationer over fakturaen.

13. Returvarer
Varer modtages kun undtagelsesvis retur og kun efter nærmere aftale og i ubrugt, ubeskadiget stand og original emballage. Varen skal altid have påført et returnummer, som udleveres af FLASH LIGHT GROUP A/S. Med mindre andet er skriftligt aftalt, pålægges et gebyr på 15% af returvarens salgsværdi. Varer til en værdi af kr. 150,00 ekskl. moms og derunder samt monteringsvarer tages ikke retur.

14. Force majeure
FLASH LIGHT GROUP A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for FLASH LIGHT GROUP A/S’s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel FLASH LIGHT GROUP A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

15. Lovvalg & værneting
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter FLASH LIGHT GROUP A/S’s valg. I tilfælde, hvor FLASH LIGHT GROUP A/S vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer – formanden – skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.