Flash Light - Salgs- og leveringsbetingelser     

 

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer FLASH LIGHT A/S alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.  

 

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for FLASH LIGHT A/S, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra FLASH LIGHT A/S, der udtrykkeligt er bindende for FLASH LIGHT A/S, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er FLASH LIGHT A/S i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

 

2. FLASH LIGHT A/S’s ydelse

FLASH LIGHT A/S’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og FLASH LIGHT A/S forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver FLASH LIGHT A/S’s ejendom og må kun efter skriftlig aftale med FLASH LIGHT A/S kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftlige eller elektroniske - er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.  

 

3. Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af FLASH LIGHT A/S, såfremt dette er skriftligt aftalt.  

 

4. Pris

Prisen gælder ab fabrik eller lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Ordrer under kr. 4.000,00 før moms og afgifter, pålægges et fragtgebyr på kr. 150,00. Der tillægges et fakturagebyr på kr. 50,00, hvis faktura ikke ønskes i elektronisk form. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges FLASH LIGHT A/S’s omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

 

5. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har FLASH LIGHT A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen iht. renteloven samt krav på betaling af rykkergebyrer.  

 

6. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. FLASH LIGHT A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder FLASH LIGHT A/S sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos FLASH LIGHT A/S i denne anledning opståede omkostninger.  

 

7. Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er FLASH LIGHT A/S ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til FLASH LIGHT A/S berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af FLASH LIGHT A/S, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. FLASH LIGHT A/S påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

 

8. Fordringshavermora

Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er FLASH LIGHT A/S berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er FLASH LIGHT A/S - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.  

 

9. Mangler

FLASH LIGHT A/S’s ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor FLASH LIGHT A/S indenfor 4 hverdage efter overgivelsen af varen. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har FLASH LIGHT A/S ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter FLASH LIGHT A/S’s valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er FLASH LIGHT A/S uvedkommende. FLASH LIGHT A/S’s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af FLASH LIGHT A/S leverede forskrifter. Så længe FLASH LIGHT A/S opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.  

 

10. Produktansvar

FLASH LIGHT A/S’s produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt FLASH LIGHT A/S’s professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde FLASH LIGHT A/S skadesløs i den udstrækning, FLASH LIGHT A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som FLASH LIGHT A/S efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. FLASH LIGHT A/S er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af FLASH LIGHT A/S. I intet tilfælde er FLASH LIGHT A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. FLASH LIGHT A/S og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og FLASH LIGHT A/S skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15.  

 

11. Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er FLASH LIGHT A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. FLASH LIGHT A/S er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For så vidt angår beregninger m.v. udført af FLASH LIGHT A/S er FLASH LIGHT A/S, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via FLASH LIGHT A/S’s professionelle ansvarsforsikring.  

 

12. Reklamations- & undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække FLASH LIGHT A/S’s omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som FLASH LIGHT A/S ikke hæfter for. Køber er ligeledes forpligtet til, indenfor 8 dage, at foretage evt. reklamationer over fakturaen.  

 

13. Returvarer

Varer modtages kun undtagelsesvis retur og kun efter nærmere aftale og i ubrugt, ubeskadiget stand og original emballage. Varen skal altid have påført et returnummer, som udleveres af FLASH LIGHT A/S. Med mindre andet er skriftligt aftalt, pålægges et gebyr på 15% af returvarens salgsværdi. Varer til en værdi af kr. 150,00 ekskl. moms og derunder samt monteringsvarer tages ikke retur.  

 

14. Force majeure

FLASH LIGHT A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for FLASH LIGHT A/S’s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel FLASH LIGHT A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.  

 

15. Lovvalg & værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter FLASH LIGHT A/S’s valg. I tilfælde, hvor FLASH LIGHT A/S vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer - formanden - skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.